Skip to content

Naam van de instelling

Stichting Metta Vihara

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)

810757886

Post- en bezoekadres

Hengstdijkse Kerkstraat 36
4585AC Hengstdijk
Telefoon: 0114-681444
Email: info@mettavihara.nl

Doelstelling van de Stichting

‘De Stichting Metta Vihara heeft ten doel het uitdragen van het boeddhisme en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.’ (uit de statuten) De Stichting Metta Vihara heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan

De voornaamste activiteiten van de Stichting zijn:

  1. Het organiseren van eigen retraites in het eigen retraitecentrum te Hengstdijk. Raadpleeg de retraitekalender voor meer informatie.
  2. Het organiseren van boeddhistische retraites, studie- en bezinningsdagen, workshops en aanverwante activiteiten voor bevriende organisaties en groepen.
  3. De verhuur van het retraitecentrum voor activiteiten gericht op zingeving, mindfulness en stilte.

De inkomsten van de Stichting komen voort uit:

  1. De prijs die retraitegangers betalen voor eigen retraites. Deze bedragen dekken de kosten voor voeding en huisvesting. De leiding, het onderricht en praktisch werk wordt kostenloos geleverd door vrijwilligers.
  2. Vrijwillige bijdragen voor verblijf en andere giften.
  3. De verhuur van het gebouw aan derden.
  4. De verkoop van boeken en kaarten.

Metta Vihara opereert met een team van 30 vrijwilligers en heeft geen medewerkers in dienst.

Beheer van het vermogen

De Stichting Metta Vihara heeft haar betaalverkeer bij de Triodos Bank ondergebracht. Het bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht en beheer van het vermogen. Zij komt 8 maal per jaar bijeen. Zij wordt bijgestaan door een onafhankelijk financieel adviseur. De stichting heeft een contract waarin de dienstverlening met de accountant is vastgelegd, waaronder inbegrepen advies met betrekking tot beheer van het (beperkte) vermogen. De Stichting Metta Vihara bewaakt de middelen op basis van een jaarlijkse begroting en kwartaalcijfers.

Besteding van het vermogen

De besteding van het vermogen is uitsluitend gericht op de doelstelling van de Stichting. De bestemming van een eventueel positief liquiditeitssaldo is rechtstreeks voor de doelstelling van de stichting, namelijk het uitdragen van het boeddhisme met het bieden van retraites en workshops.

Bestuurders met hun functie

De heer Dh. Dhammapītika, voorzitter
De heer Oscar D’Hoore, bestuurslid (nieuw, oriënterend lid)
De heer Dh. Kṣantivādin, penningmeester
Mevrouw Dh. Lokeśvarī, bestuurslid
Mevrouw Pauline Westenbroek, bestuurslid (nieuw, oriënterend lid)

Beloningsbeleid bestuur

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging of onkostenvergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. Incidenteel wordt reiskostenvergoeding uitbetaald. Hun bijdrage is geheel op vrijwillige basis.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

De website is het platform waarop de stichting haar actuele en recente uitgeoefende activiteiten kenbaar maakt. Metta Vihara neemt als maatschappelijk verantwoorde onderneming een steeds bekendere plaats in zowel in de regio Zeeuws Vlaanderen als in de grotere regio’s Vlaanderen en Zeeland. Het pallet van activiteiten richt zich vooral op het organiseren van retraites, studie- en bezinningsdagen, workshops en aanverwante activiteiten. Met regelmaat bezoeken regionale clubs zoals de KBO, vrouwenverenigingen en het Rode Kruis het retraitecentrum om te ervaren wat het gedachtegoed van verstilling en vriendelijkheid kan betekenen in het leven van alle dag.

Metta Vihara streeft er naar een bijdrage te leveren aan de samenleving, ook door de milieuvriendelijke inrichting en gebruik van het gebouw. Het gebouw is duurzaam en energieneutraal, met 90 zonnecollectoren, het gebruik van aardwarmte, balansventilatie en een grijswatercircuit.

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2022

Back To Top