skip to Main Content

Hoe willen we binnen Metta Vihara met elkaar omgaan?

Onderstaande ethische richtlijnen, onderschreven door bestuur en stuurgroep Visie en Inhoud van Metta Vihara, zijn bedoeld als basis voor de omgang met iedereen, zowel binnen als buiten het retraitecentrum. De richtlijnen zijn van toepassing zowel op retraites als op andere openbare activiteiten van Metta Vihara en gelden voor allen die retraites leiden, retraites ondersteunen en/of als vrijwilliger bijdragen aan het reilen en zeilen van Metta Vihara. Ze zijn gebaseerd op het ethische gedachtegoed van de Boeddha, en worden door de meeste boeddhistische tradities, alsmede door Triratna, in acht genomen.
Ethische richtlijnen voor boeddhistische centra en bedrijven van Triratna

1. Ik neem op me ervan af te zien levende wezens kwaad te doen.
Met daden van liefdevolle vriendelijkheid zuiver ik mijn lichaam.

Alle activiteiten van Triratna zijn er in principe op gericht de individuele ontwaking te ondersteunen. In al onze omgang met elkaar streven we ernaar ons vriendelijk te gedragen en blijk te geven van kalyana mitrata; dit woord vertalen we als ‘spirituele vriendschap’.Onze spirituele beweging is door Sangharakshita, de oprichter ervan, gekenschetst als een ‘vrij verband van individuen’. We respecteren dit principe. Het is van belang dat personen die bij Triratna een vertrouwenspositie innemen of gezaghebbend zijn, hun vertrouwenspositie of gezag niet ten eigen bate misbruiken of anderen op ongepaste wijze beïnvloeden.
Omdat we het kwaad dat we levende wezens aandoen zo minimaal mogelijk willen houden, verklaren we dat we fysiek geweld en heftige uitbarstingen van woede afwijzen.Binnen onze groepering en samen met gelijkgezinde groeperingen werken we eraan om onze negatieve invloed op het milieu, plaatselijk en internationaal, te verminderen of te minimaliseren.

2. Ik neem op me ervan af te zien te nemen wat niet is gegeven.
Met gulle edelmoedigheid zuiver ik mijn lichaam.

We willen het onderricht van de Boeddha overbrengen in een sfeer van vrijgevigheid, zodat het voor allen toegankelijk is.
Wij streven ernaar vrijgevigheid tot uitdrukking te brengen door zorg te dragen voor de mensen die binnen onze beweging werken en beoefenen en naar middelen te zoeken om de mensen te ondersteunen die specifieke verantwoordelijkheden op zich hebben genomen, zoals onderricht, management of bestuurstaken.
De mensen die ten behoeve van een boeddhistisch centrum of bedrijf van Triratna met geld of bezit omgaan, dienen dat zorgvuldig te doen en opzettelijk misbruik of verduistering ervan na te laten. Bij verdenking van misbruik doen we onderzoek en nemen we direct maatregelen.

3. Ik neem op me af te zien van seksueel wangedrag.
Door rust, eenvoud en tevredenheid zuiver ik mijn lichaam.

Triratna is een groepering van mensen die met elkaar het onderricht van de Boeddha beoefenen en in praktijk brengen. Daarom ligt het voor de hand dat zich onder ons hechte relaties ontwikkelen, en dat sommige daarvan van seksuele aard zijn.
We moedigen alle mensen die bij Triratna zijn aangesloten aan zich binnen seksuele relaties ethisch, vriendelijk en aandachtig te gedragen.
Mensen die onderricht geven of een soortgelijke rol vervullen, hebben een speciale verantwoordelijkheid, vooral tegenover mensen die voor het eerst met Triratna kennismaken. We raden hen af een relatie aan te gaan zolang zij het belangrijkste contact met het boeddhisme en met Triratna van de betrokkene zijn, ook wanneer er duidelijk sprake is van wederzijdse aantrekking en de wens een relatie te beginnen. We vragen hen te wachten totdat de minder ervaren persoon effectief vriendschap heeft gesloten met anderen binnen onze groepering.
We adviseren elke gewenste seksuele relatie tussen een persoon die onderricht geeft en een minder ervaren persoon openlijk binnen de context van de Orde te bespreken, dat wil doorgaans zeggen, in hun chapter, met hun preceptor of met hun kalyana mitra’s.

4. Ik neem op me af te zien van onware spraak
Met eerlijke communicatie zuiver ik mijn spraak.

Bij ordinatie nemen de leden van de boeddhistische orde Triratna tien voorschriften ter beoefening op zich, waarvan vier betrekking hebben op ethische communicatie. In al onze contacten met mensen aan wie we onderricht geven, doen we ons best eerlijk, zinvol, behulpzaam en in harmonie te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.
We willen een sfeer van vriendelijkheid, samenwerking en vertrouwen creëren. We stellen ons zorgvuldig op bij het delen van informatie, gemotiveerd door de wens dat dit mag dienen voor het welzijn en de spirituele vooruitgang van de mensen over wie we spreken.
We moedigen ethische reflectie en openhartigheid onder de mensen die bij Triratna zijn aangesloten aan, maar zorgen er nadrukkelijk voor dat dit op een voot de betrokkene geëigend tijdstip en in een geëigend tempo gebeurt.
Als iemand ons in de context van een retraite en/of de dagelijkse werking van Metta Vihara iets toevertrouwt dat niet in overeenstemming is met de Nederlandse wetgeving dan moedigen wij betrokkene ten stelligste aan dit te melden bij het bevoegde gezag.

5. Ik neem me voor af te zien van het gebruik van bedwelmende middelen.
Met bewustheid en opmerkzaamheid zuiver ik mijn geest.

De boeddhistische beweging Triratna stelt zich ten doel steun te bieden aan de ontwikkeling van wijsheid en mededogen door het verdiepen van aandacht en opmerkzaamheid.
We streven ernaar in onze beoefening en in onze omgang met elkaar zo opmerkzaam en aandachtig mogelijk te zijn.
We stellen ons ten doel een ondersteunende omgeving te creëren voor mensen die zonder bedwelmende middelen willen leven. In boeddhistische centra van Triratna of tijdens evenementen van Triratna schenken we geen alcohol en voorzien we evenmin in andere bedwelmende middelen.

Mocht er toch sprake zijn van onzorgvuldig handelen?

Stichting Metta Vihara heeft een procedure die wordt gevolgd bij een melding van onzorgvuldig handelen of mogelijke overschrijding van de ethische richtlijnen. Deze is op te vragen bij de voorzitter: voorzitter@mettavihara.nl of de vertrouwenspersoon voor Triratna Nederland: vertrouwenspersoon@triratna.nl. Ook zijn er afspraken gemaakt rond ‘Childprotection’ en het omgaan met kwetsbare volwassenen. U kunt deze opvragen bij de voorzitter van Stichting Metta Vihara of bij vertrouwenspersoon@triratna.nl
Stichting Metta Vihara is aangesloten bij de Boeddhistische Unie Nederland (BUN), website www.boeddhisme.nl
De BUN heeft sinds 1 januari 2017 een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Deze vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor iedereen die in een boeddhistische context te maken krijgt met een vorm van misbruik en met zijn of haar probleem niet terecht kan bij de betreffende organisatie. https://boeddhisme.nl/organisatie/externe-vertrouwenspersoon/
Stichting Metta Vihara vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig kan voelen bij ons. We gaan uiteraard vertrouwelijk om met alle informatie.

Back To Top